История

За Нас

Учредителен Протокол

Днес 11 ноември 1934г. в салона на училището „Стефан Караджа” – Варна, по инициатива на учителския съвет, със съдействието на Родителско учителския комитет при училището и кварталното икономическо дружество „Свети Дух” се свика общо квартално събрание със следния дневен ред:

  1. Основаване читалище в квартала
  2. Избиране на временен читалищен комитет

Събранието се откри от главния учител на училището г-н Йови Попов. Говориха г-н Добрин Василев, представител на националното читалищно дружество от града и г-н Димитър Ефтимов, учител. Първият изтъкна значението на читалището изобщо, а вторият се спря по-конкретно върху по-специалните функции на читалището в квартала, като огнище на целокупния живот на кварталци, където ще трябва да се разрешават и обясняват всички културно – просветни, стопански, икономически, благоустроиствени, благотворителни и др. начинания от където и да идват те. Изтъкна също така значението на радиото и киното за културния подем на населението в района на читалището – бежанския квартал „Кокараджа” и квартала зад канала с каквито читалището ще трябва да се снабди. След речите на ораторите се откриха дебати. Станаха плодовити разисквания. Единодушно с ентусиазъм събранието реши да се основе читалище в квартала. Направи се предложение да се пристъпи веднага към избор на временен комитет, който да ръководи работите на читалището и да приготви проекто-устава му до избора на редовен Управителен съвет.

Чрез явно гласуване за временен комитет бяха избрани следните лица:

  • г-н Христо Настев
  • г-н Стефан Коларов
  • г-н Георги Иванов
  • г-н Атанас Сяров
  • г-н Олга Казакова
  • и двама учители г-н Добрин Василев и Харалан Попов

Събранието бе закрито от главния учител г-н Йови Попов с подходящи благопожелания за преуспяването на новооснованото читалище при общата радост и ентусиазма на всички присъстващи.

Препис от настоящият протокол да се изпрати на началника на Варненския училищния инспекторат за сведение.

Подписали протокола членовете основатели – 50 души.