Членство

За Нас

РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО:

  • Желаещите да станат членове на читалището подават заявление и попълват информационен формуляр до Председателя на настоятелството, която се разглежда наI-вото редовно заседание на настоятелството, проведено след получаването на заявлението.
  • Утвърдените членове плащат членски внос срещу квитанция и получават членска карта, в която се отбелязва внесеният членски внос за всяка календарна година.
  • Приемът на нови членове се прекратява два месеца преди провеждането на годишното събрание на читалището. Членството на подалите молби през този период възниква веднага след провеждане на отчетно-изборното събрание.
  • Членството се прекратява, ако до три месеца от началото на календарната година не е платил членския внос, ако причинява щети на читалището, ако не спазва устава и Правилника за вътрешния ред и ако сам подаде заявление за прекратяване на членството си.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО:

  • Да избират и да бъдат избирани в ръководните му органи.
  • Да участват в обсъждането на всички въпроси от дейността на читалището.
  • Да получават информация за работата на ръководните му органи.
  • Да спазват устава на читалището.
  • Да плащат редовно определения членски внос, най-късно до края на I- вото тримесечие на годината, за която същият се дължи.
  • Да пазят и обогатяват читалищното имущество.