Устав

За Нас

У С Т А В

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1934г.” – ВАРНА

ул. „БРАТЯ БЪКСТОН”№ 12 А

ГЛАВА ПЪРВА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. /1/ /доп. 18.03.2010 г./ Народното Читалище  носи името „ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1934г.”  и е самостоятелна, независима, самоуправляваща се културно-просветна организация на населението по местоживеене, която изпълнява и държавни културно- просветни задачи. В дейността на читалището могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. То се изгражда и работи върху принципите на демократизма, доброволността и автономията.

/2/ Народното читалище е юридическо лице с нестопанска цел.

/3/ /нова 18.03.2010 г./ Седалището на читалището е гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Приморски”, ул. „Братя Бъкстон” № 12А

Чл.2. Читалището работи в тясно взаимодействие с учебни заведения, културни институти, обществени и други организации, които извършват културно-просветна работа.

Чл.3. Читалището потдържа отношения на сътрудничество и координация с държавните и общински органи и организации, на които законите възлагат определени задължения.

Чл.4. Читалището може да се сдружава с друго читалище на местно и национално равнище, за защита на своите интереси, за провеждане на съвместни дейности и инициативи.

Чл.5. Читалището се представлява от Председателя на Настоятелството или от упълномощено от него лице, с нотариално заверен подпис и печат. Всяка промяна в Устава или на лицето, представляващо читалището, се заявява в 14 дневен срок в съда, където читалището е регистрирано като юридическо лице с нестопанска чел.

Чл.6. Читалищното настоятелство в 14 дневен срок след вписването на читалището в съдебния регистър, подава заявление за вписване в регистъра на министерство на културата, придружено от копие на съдебното решение и новоприетия Устав на читалището. С копие от съдебното решение читалището се регистрира и в териториалното статистическо бюро при НСИ – гр. Варна.

 

 

ГЛАВА ВТОРА – ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 

Чл.7. Цел и задачи на народното читалище е да задоволява потребностите на гражданите, свързани със:

 1. (доп. – 18.03.2010 г.) Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в района, в който се намира.
 2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ.
 3. Разширяване на знанията и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.
 4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.
 5. (нова – 18.03.2010 г.) Осигуряване достъп до информация.

Чл.8. Читалището осъществява своите цели и задачи чрез основни дейности като:

 1. (доп. – 18.03.2010 г.)Уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото-, фоно-, филмо- и видеотеки. Създаване и поддържане на електронни информационни мрежи.
 2. Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество.
 3. (доп. – 18.03.2010 г.) Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино и видео показ, празненства, концерти и чествания, младежки дейности.
 4. Събиране и разпространяване на знания за родния край.
 5. Създаване и съхраняване на музейни сбирки.
 6. (нова – 18.03.2010 г.) Предоставяне на компютърни и интернет услуги.
 7. Извършване на допълнителни дейности, подпомагащи основните му функции.
 8. (нова – 18.03.2010 г.) Читалището може да развива и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност в съответствие с действащото законодателство, като използва приходите от нея за постигане на определените в този устав цели. Читалището не разпределя печалба.

Чл.9. (изм. – 18.03.2010 г.) Читалището няма право да предоставя собствено или ползвано от него имущество възмездно или безвъзмездно за:

 1.  хазартни игри и нощни заведения.

          дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и Юридически лица с нестопанска цел на такива общности.

          постоянно ползване от политически партии и организации.

          на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверетелната комисия и на членовете на техните семейства, както и на търговци по смисъла на Търговския закон, в които тези лица или членовете на техните семейства са собственици, съдружници или управители.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА – УЧРЕДЯВАНЕ И ИМУЩЕСТВО

 

Чл.10. (Изм. – 18.03.2010 г.)  /1/ Народното читалище се учредява на събрание, на което присъстват най-малко 150 дееспособни физически лица.

/2/ Учредителното събрание приема Устава на читалището и избира неговите ръководни органи.

/3/ Читалището може да открива филиали в близки квартали,  жилищни райони и села, в които няма други читалища.

/4/ Дейността на читалището се прекратява с решение на Общото събрание на неговите членове.

Чл.11. /1/ Членовете на читалището са индивидуални, колективни и почетни.

/2/ Индивидуалните членове са български граждани. Те биват действителни и спомагателни.

 1. (доп. – 18.03.2010 г.)  Действителни членове са дееспособни лица над 18 год., които участват в дейността на читалището, редовно плащат членски внос, имат право да избират и да бъдат избирани.
 2. Спомагателни членове са лица до 18 год., нямат право да избират и да бъдат избирани в читалищното настоятелство и имат право на съвещателен глас.

/3/ (доп. – 18.03.2010 г.)  Колективните членове съдействат за осъществяване целите на читалището, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас в Общото събрание. Колективните членове могат да бъдат: професионални и стопански организации, търговски дружества, кооперации и сдружения, културно–просветни и любителски клубове, творчески колективи.

/4/ Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги за читалището.

/5/ Права и задължения на действителните членове на читалището:

 1. Да избират и да бъдат избирани в ръководните му органи.
 2. Да участват в обсъждането на всички въпроси от дейността на читалището.
 3. Да получават информация за работата на ръководните му органи.
 4. Да спазват устава на читалището.
 5. (Изм. – 18.03.2010 г.)  Да плащат редовно определения членски внос, най-късно до края на I– вото тримесечие на годината, за която същият се дължи.
 6. Да пазят и обогатяват читалищното имущество.

/6/ Ред за приемане на членовете на читалището и прекратяване на членството:

 1. (Изм. – 18.03.2010 г.) Желаещите да станат членове на читалището подават заявление и попълват информационен формуляр до Председателя на настоятелството, която се разглежда на I-вото редовно заседание на настоятелството, проведено след получаването на заявлението
 2. Утвърдените членове плащат членски внос срещу квитанция и получават членска карта, в която се отбелязва внесеният членски внос за всяка календарна година.
 3. (нова – 18.03.2010 г.) Приемът на нови членове се прекратява два месеца преди провеждането на годишното събрание на читалището. Членството на подалите молби през този период възниква веднага след провеждане на отчетно-изборното събрание.
 4. (доп. – 18.03.2010 г.) Членството се прекратява, ако до три месеца от началото на календарната година не е платил членския внос, ако причинява щети на читалището, ако не спазва устава и Правилника за вътрешния ред и ако сам подаде заявление за прекратяване на членството си.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл.12. Органи за управление на читалището са:

 1. Общо събрание.
 2. Настоятелство.
 3. Проверителна комисия.

Чл.13. /1/ Върховен орган на читалището е общото събрание, което се състои от всички негови членове, имащи право на глас.

/2/ Общото събрание има следните компетенции:

 1. Приема, изменя и допълва устава на читалището
 2. Избира и освобождава членовете на настоятелството, проверителната комисия и председателя.
 3. Приема вътрешни актове, необходими за организацията на дейността на читалището.
 4. Изключва членовете на читалището.
 5. Приема основни насоки за дейноста на читалището.
 6. (Изм. – 18.03.2010 г.)  Взема решения за членуване и прекратяване на членството в читалищно сдружение.
 7. Приема бюджета на читалището.
 8. (доп. – 18.03.2010 г..) Приема годишния отчет до 30 март на следващата година.
 9. (Изм. – 18.03.2010 г..)  Определя размера на членския внос за годината
 10. Отменя решения на органите на читалището.
 11. Взема решения за откриване на клонове на читалището, след съгласуване с общината.
 12. Взема решения за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или на отделни читалищни членове.
 13. (нова – 18.03.2010 г.) Взема решения за прекратяване на читалището.

      /3/ (нова – 18.03.2010 г.) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.

Чл.14. Свикване на Общо събрание:

/1/ Редовно Общо събрание на читалището се свиква от настоятелството веднъж годишно като отчетно и на всеки три години като отчетно-изборно. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на настоятелството, по искане на проверителната комисия или на една трета от действителните членове на читалището.

/2/ (нова – 18.03.2010 г.) При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание до 15 дни от постъпването на искането, проверителната комисия или 1/3 от членовете на читалището с право на глас могат да свикват извънредно общо събрание от свое име.

/3/ (доп. – 18.03.2010 г.)Поканата за събранието трябва да съдържа дневния ред, датата часа и мястото на повеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не по късно от 7 дни преди датата на провеждането му. В същия срок на на вратата на читалището и на други общодостъпни места в общината трябва да бъде залепена поканата за събранието.

/3/ (доп. – 18.03.2010 г.)Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на   читалището. При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако  на него присъстват не по-малко от 1/3 от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от 1/2 + 1 от членовете при извънредно общо събрание.

/4/ (доп. – 18.03.2010 г.) Решенията по чл. 13, ал. 2, т. 1, 4, 10, 11 и 13 се вземат с мнозинство най-малко две трети от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

/5/ (нов – 18.03.2010 г.)2/3 от членовете на Общото събрание на читалището могат да предявят иск пред Варненски окръжен съд за отмяна на решението Общото събрание, ако то противоречи на Закона или Устава. Искът се предявява в 1 месечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от 1 година от датата на вземане на решението.

/6/ (нов – 18.03.2010 г.)Прокурорът може да иска от Варненския окръжен съд да отмени решението на Общото събрание, което противоречи на закона или устава в 1 месечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от 1 година от датата на вземане на решението.

Чл.15./1/ (Изм. – 18.03.2010 г.)Изпълнителен оран на читалището е Настоятелството, което се състои най-малко от трима членове, избрани за срок от три години.Същите да нямат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

/2/ Компетенции и задължения на Настоятелството:

 1. Свиква общо събрание.
 2. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание.
 3. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджета на читалището и утвърждава щата му.
 4. Подготвя и внася в общото събрание отчета за дейността на читалището.
 5. Назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика.

/3 /Настоятелството взема решения с мнозинство повече от половината от членовете си.

Чл.16. /1/ Председателят на читалището е член на  Настоятелството и се избира от общото събрание за срок до 3 години.

/2/ Председателят:

 1. Организира дейността на читалището съгласно закона, устава и решенията на общото събрание, ръководи текущата му дейност.
 2. Представлява читалището.
 3. Свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства общото събрание.
 4. Отчита дейноста си пред настоятелството.
 5. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на читалището и въз основа на решенията на настоятелството.
 6. (нова – 18.03.2010 г.) Представя в Общината отчет  за изразходваните от бюджета средства, изготвен от настоятелството и приет от Общото събрание.
 7. (нова – 18.03.2010 г.) Представя на Кмета на общината ежегодно в срок до 10 ноември предложенията за дейността на читалището през следващата година.
 8. (нова – 18.03.2010 г.) Представя на Кмета на общината и на Общинския съвет ежегодно до 31 март доклад за осъществените читалищни дейности и изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност, приет от Общинския съвет и за изразходваните от бюджета средства за предходната година.
 9. (нова – 18.03.2010 г.) Участва в обсъждането на доклада по предходната алинея на открито заседание на Общинския съвет.

Чл.17.  Правомощия на секретаря на читалището:

            /1/ (Изм – 18.03.2010 г.) (1) Секретарят на читалището:

 1. организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;
 2. организира текущата основна и допълнителна дейност;
 3. отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;
 4. представлява читалището заедно и поотделно с председателя.
 5. /изм. 18.03.2010г./Читалищният секретар се назначава на щат или хонорар, съобразно възможностите на читалището.

/2/  Читалищният секретар има право да взема решение за изразходването на средства до определена сума, гласувана от настоятелството и да заверява разходните документи до тази определена сума.

3/  Читалищният секретар има право да води преговори с други юридически и физически лица, с фирми и организации и да подписва одобрените от настоятелството договори.

Чл.18. /1/ Проверителната комисия се състои най-малко от трима члена, избрани за срок от три години.

/2/ (доп. – 18.03.2010 г.)Членовете на  Проверителната комисия не могат да бъдат лица, които  са в трудовоправни отношения с читалището или са роднини на членовете на Настоятелството, на Председателя или на Секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.

/3/ (доп. – 18.03.2010 г.)Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на Настоятелството, Председателя и Секретаря на читалището по спазване на закона, устава и решенията на общото събрание.

/4/  При констатирани нарушения Проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление и органите на прокуратурата.

Чл.19. Не могат да бъдат избирани за членове на Настоятелството, Проверителната комисия и Секретаря лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

Чл. 19а. (Нов – 18.03.2010 г.) Членовете на настоятелството, включително председателят и секретарят, подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на читалището.

 

 

ГЛАВА ПЕТА – ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл.20. Имуществото на читалището се състои от сграда, предоставена за ползване, стопанисване и управление / Решение № 578-2-1 на Общински съвет – Варна по Протокол № 33 от 19.01.1994г./  и от други вещни права, вземания и задължения.

Чл.21. /1/ Читалището набира средства от:

 1. Членски внос.
 2. (доп. – 18.03.2010 г.) Културно-просветна и информационна дейност.
 3. Субсидия от държавния и общински бюджет.
 4. (доп. – 18.03.2010 г..) Наеми от недвижимо и движимо имущество.
 5. Дарения и завещания.
 6. Други приходи.

/2/ (нова – 18.03.2010 г.) Читалищата не могат да отчуждават недвижими вещи и да учредяват ипотека върху тях.

/3/ (нова-18.03.2010 г..) Движими вещи могат да бъдат отчуждавани залагани, бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на настоятелството.

Чл. 22. (нов – 18.03.2010 г.) /1/ Читалището може да бъде прекратено по решение на общото събрание, вписано в регистъра на окръжния съд. То може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на окръжния съд, ако:

 1. дейността му противоречи на закона, устава и добрите нрави;
 2. имуществото му не се използва според целите и предмета на дейността на читалището;
 3. е налице трайна невъзможност читалището да действа или не развива дейност за период две години. В тези случаи министърът на културата изпраща сигнал до прокурора за констатирана липса на дейност на читалище;
 4. не е учредено по законния ред;
 5. е обявено в несъстоятелност.

/2/ Прекратяването на читалището по решение на окръжния съд може да бъде постановено по искане на прокурора. направено самостоятелно или след подаден сигнал от министъра на културата

(3) Прекратяването на читалището по искане на прокурора се вписва служебно.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. Празник на читалището е 24 май – Денят на св. св. Кирил и Методий, на славянската писменост, на българската просвета и култура.
 2. Уставът е приет от Общо годишно отчетно-изборно събрание, състояло се 11.09.1997г.,  изм. и доп. от Общото събрание, провело се на 18.03.2010г.